Slot Filling – bắt buộc người dùng nhập dữ liệu

Trong quá trình giao tiếp giữa người và chatbot, bạn cần thu thập thông tin cần thiết. Những thông tin này buộc phải có vd như email, tên hay số điện thoại để lưu trữ hoặc giao tiếp

Hoạc khi người dùng đề cập đến thời tiết thì bạn phải biết địa điểm và thời gian để dựa vào dữ liệu này bạn đưa ra thông tin thời tiết thông báo cho người dùng.

Trong trường hợp này chúng ta yêu cầu người dùng nhập đúng và đủ thông tin cần thiết. Gọi là Slot filling. Chúng ta có 2 cách khởi tạo slot filling là dùng visual console hoặc webhook.

Sử dụng slotfilling thông qua Visual Console

Để sử dụng slot filling, chúng ta cần tạo một intent yêu cầu nhập tên người dùng vào. Trong mục Action and Parameters bạn chọn vào ô Required để yêu cầu người dùng nhập vào.

Dùng entity để lưu tên người dùng. Bạn cần tham khảo thêm Entity. Trong intent bạn không thể lưu quá 20 parameters. Nhưng nếu lưu càng nhiều càng thêm sai số và người dùng càng  thấy bực mình vì bị áp đặt quá nhiều câu hỏi để lấy thông tin.

Trong phần Prompts bạn nhấn vào Define prompt… để nhập câu hỏi hay câu gợi ý. Trong phần này bạn có thể tạo nhiều câu gợi ý yêu cầu để thu thập 1 parameter Name. Tại sao chúng ta cần nhiều câu trong mục này? đơn giản bạn không chắc với 1 câu yêu cầu khách hàng đã nhập đúng. Vì vậy hệ thống sẽ lấy ngẫu nhiên các câu đã được bạn cài đặt

Sử dụng slotfilling thông qua webhook

(đang viết….)

Leave a Comment